Giúp đỡ những người dân nào mà không thể tự lực hoặc họ không hiểu biết

Chúng tôi là ai và nghề nghiệp của chúng tôi

  • Nghề nghiệp của chúng tôi là hỗ chợ người nước ngoài từ những nước thứ 3/những nước ngoài EU/ trong tỉnh Hradec Králové hội nhập vào xã hội Séc.
  • Chúng tôi cung cấp các dịch vụ - tư vấn về xã hội và pháp luật về, khoá học tiếng Séc, dạy kèm với các tình nguyện viên, hoạt động đa văn hoá và giáo dục, trung tâm tin tức.

Về chúng tôi

Hỗ trợ chúng ta

Logo AMIF

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/31/04 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

Chúng ta thực sự biết