Informace o zpracování osobních údajů

správcem Diecézní katolické charity Hradec Králové Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové, www.hk.caritas.cz, tel.: 495 063 135 v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) 

Vaše osobní údaje budou zpracovány pro následující účely a v uvedeném rozsahu:

  • Dokumentace o poskytovaném sociálním a právním poradenství (plánování, vyhodnocování plnění cílů klienta a hodnocení sociální služby), vypracování dokumentů (žádostí, odvolání, odporů, žalob, atd.) potřebných k řešení stanovených cílů a nepříznivé situace klienta. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro poskytování sociální sužby a prokázání příslušnosti klienta k cílové skupině. Jedná se zejména o tyto údaje: státní příslušnost, jméno a příjmení, datum narození, pobytový status, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a případně zvláštní osobní údaje poskytnuté klientem v rámci poskytování služby. Osobní údaje a zvláštní osobní údaje jsou zpracovávány pro účely postupu podle zákona č. 108/2006 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 516/2014.
  • Realizace integračních kurzů pro cizince, multikulturních a integračních aktivit - jedná se zejména o následující údaje: jméno a příjmení, státní příslušnost, datum narození, pobytový status, bydliště a kontaktní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely postupu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 516/2014 .
  • Ustanovení správce opatrovníkem pro správní řízení cizinců pro účely postupu podle zákona č. 500/2004 Sb. Jedná se o následující údaje: jméno a příjmení, státní příslušnost. Datum narození, bydliště a další údaje související se správním řízením.
  • Adresář, který souží k informování cizinců o realizaci integračních kurzů a multikulturních aktivit. Obsahuje osobní údaje (jméno, příjmení, telefon, e-mail, státní příslušnost), které jsou zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Zvukové a obrazové záznamy z integračních aktivit, které jsou zpracovávány pro účely publicity na základě pravidel publicity jednotlivých projektů.
  • Osobní údaje pracovníků spolupracujících organizací (např. jméno, příjmení, pracovní pozice, kontakt), kteří v rámci svého zaměstnání vykonávají funkci spojenou s integrací cizinců. Tyto údaje jsou zpracovávány pro účely postupu podle zákona č. 108/2006 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 516/2014.

Způsob a doba uchování osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány v elektronické a písemné podobě za podmínek uvedených ve vnitřních předpisech organizace správce osobních údajů a dále za podmínek, které stanovují jednotlivé projekty.

Přístup k osobním údajům:

Máte právo na přístup k osobním údajům kdykoliv po dohodě s pracovníkem organizace.  Dále máte právo na jejich opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování a vnesení námitky proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (zákonnost zpracování tím však není dotčena).

Příjemci osobních údajů:

Pracovníci organizace - správce osobních údajů jsou vázáni mlčenlivostí a údaje, které jim poskytnete, jsou chráněny před zpřístupněním neoprávněných osob. Vaše osobní údaje předáme na základě Vašeho souhlasu spolupracující organizaci nebo jiným třetím osobám, v případě, kdy je předání důležité pro zlepšení Vaší sociální situace. Osobní údaje jsou dále předávány poskytovatelům dotací a kontrolním orgánům na základě splnění právní povinnosti správce.

Právo podat stížnost:

Pokud by došlo k porušení zákonných povinností správcem, máte nárok žádat odstranění takového stavu. Je možné podat stížnost dle pravidel v Informacích pro zájemce o službu, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.