Nhiệm vụ của chúng tôi

Giúp đỡ người ngoại quốc

 

tìm được ở chỗ chúng tôi

 

quê hương mới

Tư vấn

Chúng tôi tư vấn cho bạn

giải quyết các vấn đề của bạn như thế nào

 

Chúng tôi giúp đỡ bạn

khi tiếp xúc với công sở

Khoá học tiếng Séc

Các bạn học tiếng Séc với chúng tôi

 

Các bạn cùng chúng tôi vượt qua raò cản về tiếng

Hoạt động

Các bạn không ngồi ở nhà

và các bạn làm quen với các bạn mới

 

Chúng ta cùng làm quen

Tình nguyện

Các bạn sẽ nhận được bạn người Séc, người mà sẽ giúp đỡ bạn

 

Bạn hãy tham gia vào chương trình RAFAEL, giúp đỡ người nước ngoài

Videokurzy češtiny pro cizince

Videokurzy češtiny pro cizince

Integrační centrum pro cizince Hradec Králové pro vás připravilo videokurzy češtiny Mluvíme správně česky. Naše výuková videa pro rusky, anglicky, španělsky, vietnamsky a mongolsky mluvící cizince najdete zde.

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/20/01 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

EU - Azylový, migrační a integrační fond

Tříkrálová sbírka 2020
Các bạn hãy hỗ trợ chúng tôi