Naše poslání

 

POMÁHÁME CIZINCŮM

 

NAJÍT U NÁS

 

NOVÝ DOMOV

Poradenství

 

PORADÍME VÁM, 

JAK VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM

 

POMŮŽEME VÁM

PŘI JEDNÁNÍ S ÚŘADY

Kurzy ČJ

 

NAUČTE SE S NÁMI ČESKY

 

PŘEKONEJTE S NÁMI

JAZYKOVOU BARIÉRU

Akce

 

NESEĎTE DOMA

A POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE

 

POZNEJME SE NAVZÁJEM

 

Dobrovolnictví

 

ZÍSKEJ ČESKÉHO KAMARÁDA,

KTERÝ TI POMŮŽE

 

ZAPOJ SE DO PROGRAMU

RAFAEL, KTERÝ POMÁHÁ CIZINCŮM

Omezení volného pohybu osob v ČR

Omezení volného pohybu osob v ČR

Důležité upozornění: Vláda ČR vydala nařízení o omezení volného pohybu osob platné pro celou Českou republiku, které platí od 30. 1. 2021 (0:00) do 14. 2. 2021 (23:59).

Nařízení o omezení volného pohybu osob platné pro celou Českou republiku platné od 30.1.2021 0:00 do 14.2.2021 23:59.

Vláda ČR nařizuje:

 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II vládního opatření,
 2. omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti,
 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou:
 • členů domácnosti,
 • doprovodu podle bodu II/4 a 5 vládního opatření, 
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, 
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

https://covid.gov.cz/opatreni/pohyb-venku/narizeni-omezeni-pohybu

vlajka_enGeneral Regulation on the Restriction of Free Movement of Persons valid for the whole Czech Republic from 30. 1. 2021 0:00 till 14. 2. 2021 23:59

The Government of the Czech Republic orders:

 1. to restrict movement in public places to the time strictly necessary and to stay at the place of residence, except in the cases referred to in points I a II of Regulation,
 2. to restrict contacts with persons other than members of the household,
 3. to stay in public places with a maximum of 2 persons, with the exception of
 • household members,
 • escort/company in accordance with point II / 4a5 of Regulation,
 • employees performing work for the same employer,
 • persons jointly performing business or other similar activity,
 • persons who jointly carry out an activity to which they are obliged by law, and it is necessary to carry out this activity in a higher number of persons,
 • children, pupils and students in the provision of education in schools or school facilities,

and keep a distance of at least 2 meters when in contact with other persons, if possible.

https://covid.gov.cz/opatreni/pohyb-venku/narizeni-omezeni-pohybu

vlajka_rusРаспоряжение  об ограничении свободного передвижения действительного по всей территории ЧР от 30.01.2021 0:00 до 14.02.2021 23:59

Правительство ЧР выдает распоряжение:

 1. ограничить передвижение в общественных местах на минимально-необходимое время и пребывать по месту жительства за исключением случаев, перечисленных в пунктах I и II правительственных мер
 2. ограничить общение с иными лицами кроме членов семьи до минимума и на случаи по необходимости
 3. пребывать в общественно-доступном месте в количестве 2 человек, за исключением
 • членов семьи
 • сопровождающих в соответствии с пунктами II/4 и 5 правительственных мер,
 • работников выполняющих работу для одно и того же работодателя
 • лиц, совместно выполняющих предпринимательскую или подобную деятельность,
 • лиц, которые совместно выполняют деятельность, которую можно выполнять только в количестве нескольких человек
 • детей, учащихся, студентов которые обучаются в учебных заведениях,

и сохранять дистанцию 2 метра в случае если это возможно.

https://covid.gov.cz/opatreni/pohyb-venku/narizeni-omezeni-pohybu

vlajka_ukrПоложення про обмеження вільного пересування осіб, дійсне для всієї Чеської Республіки, чинне з 30.1.2021 0:00 до 14.2.2021 23:59

Уряд Чеської Республіки наказує: 

 1. обмежити рух у громадських та загальнодоступних місцях строго необхідним часом та перебувати за місцем свого проживання, за винятком випадків, зазначених у пунктах I та II державного положення,
 2. обмежити мінімум необхідних контактів з особами, крім членів домогосподарства,
 3. залишатися в громадських та загальнодоступних місцях максимум для 2 осіб, за винятком:
 • членів домогосподарства,
 • супроводу відповідно до пунктів II / 4 та 5 державного положення,
 • працівників, що виконують роботу у одного і того ж роботодавця,
 • осіб, які спільно здійснюють підприємницьку або іншу подібну діяльність,
 • осіб, які спільно здійснюють діяльність, до якої вони зобов'язані законодавством, і цю діяльність необхідно здійснювати у більшій кількості осіб,
 • дітей, учнів та студентів при навчанні в школах чи шкільних закладах.

і, при можливості, дотримуватися відстані не менше 2 метрів при контакті з іншими особами.

https://covid.gov.cz/opatreni/pohyb-venku/narizeni-omezeni-pohybu

Tříkrálová sbírka 2021
O nás
 

Pracovní vykořisťování

Prevence vykořisťování

 

 • JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
 • NA CO SI DÁT POZOR?
 • POTŘEBUJETE POMOC?

Více informací zde: česky, anglicky, rumunsky a bulharsky.